Támogasd a K-Monitort! K-Monitor a Facebookon
K-Monitor
Ft
Az elmúlt évek becsült kárösszege.
Korrupció, Közpénz, Közbeszerzés, Kartell

Törvénytár

Korrupcióellenes jogszabályok Magyarországon

Büntetőjog

Információs jogok

Közbeszerzés

Munkajog

Közszféra

Pártfinanszírozás

Versenyjog

Ptk

Egyéb

Nemzetközi joganyag

 


Korrupcióellenes jogszabályok Magyarországon


1037/2007. (VI. 18.) korm. határozat a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról, a legújabb, jelenleg is hatályos kormányzati korrupcióellenes stratégia. Elfogadásával hatályát veszítette a Tanácsadó Testület a Korrupciómentes Közéletért létrehozásáról szóló 1011/2004. (II. 26.) Korm. határozat, valamint a korrupcióval szembeni kormányzati stratégiáról szóló 1023/2001. (III. 14.) Korm. határozat.

 

2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről, amely hatályon kívül helyezte a korábbi lobbitörvényt

 

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

 

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

 

T/11025. számú törvényjavaslat a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról, a 2010-es törvényjavaslatot Sólyom László visszaküldte az Országgyűlésnek, azóta nem került újra tárgysorozatba, ami problémát jelenthet a  hatályba lépése a mai napig nem történt meg

 

H-11027 számú Országgyűlési határozati javaslat a közszféra alapvető etikai követelményeiről

 

2009. évi CLXIII. törvény a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

 

 

Büntetőjog


1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

XII. fejezet

A személy elleni bűncselekmények

III. cím

A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények

Magántitok megsértése

Visszaélés személyes adattal

Visszaélés közérdekű adattal

Levéltitok megsértése

Magántitok jogosulatlan megismerése

 

XV. fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

 

III. cím

Visszaélés minősített adattal

Visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal

Visszaélés bizalmas minősítésű irattal

Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adattal

 

III/A. cím

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény

 

IV. cím

A hivatali bűncselekmények

Hivatali visszaélés

Jogosulatlan titkos információgyűjtés

 

VI. cím

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

Hamis vád

Hatóság félrevezetése

Hamis tanúzás

Hamis tanúzásra felhívás

Hatósági eljárás akadályozása

Hatóság eljárásának megzavarása

Igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés

Mentő körülmény elhallgatása

Bűnpártolás

A bírósági végrehajtás akadályozása

Nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény

 

VII. cím

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények

Vesztegetés

Vesztegetés feljelentésének elmulasztása

Befolyással üzérkedés

Közérdekű bejelentő üldözése

 

VIII. cím

A nemzetközi közélet tisztasági elleni bűncselekmények

Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban

Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban

Vesztegetés feljelentésének elmulasztása nemzetközi kapcsolatban

XVI. fejezet

A közrend elleni bűncselekmények

 

III. cím

A közbizalom elleni bűncselekmények

Közokirat-hamisítás

Magánokirat-hamisítás

Visszaélés okirattal

 

XVII. fejezet

A gazdasági bűncselekmények

 

I. cím

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése

A számvitel rendjének megsértése

Csődbűncselekmény

Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

Tartozás fedezetének elvonása

Hitelezési csalás

Gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése

Saját tőke csorbítása

Gazdasági titok megsértése

Pénzmosás

A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

 

III. cím

A pénzügyi bűncselekmények

Adócsalás

 

IV. cím

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése

 

XVIII. fejezet

A vagyon elleni bűncselekmények

Sikkasztás

Csalás

Hűtlen kezelés

Hanyag kezelés

 

XX. fejezet

A katonai bűncselekmények

 

I. cím

A szolgálati bűncselekmények

Szolgálati visszaélés

 

III. cím

Az elöljárói bűncselekmények

Elöljárói hatalommal visszaélés

 

2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

 

 

Információs jogok


1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 

2012. január 1.-től új adatvédelmi törvény:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról


2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, az ún. "Üvegzsebtörvény", amely módosította többek között a közbeszerzésről, az államháztartásról és az Állami Számvevőszékről szóló törvényeket a nagyobb átláthatóság érdekében. Mivel mára számos területet újraszabályoztak, az eredetileg elfogadott törvénynek lényegében csak a helyi önkormányzatokra és az adatvédelmi törvényre vonatkozó rendelkezései hatályosak.

 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

305/2005. (XII. 25.) korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételéről

 

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (81. § Üzleti titok)

 

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

(VII. fejezet, 49-55/A. §  Titoktartás, banktitok)

 

1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról

 

 

Közbeszerzés

 

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről


143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

 

2012. január 1.-től hatályos közbeszerzési tárgyú jogszabályok

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

 

A Kormány rendelettervezete a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

 

 

Munkajog

 

1992. évi XXII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről munkaviszony megszűnése + titoktartás

(86-101. § munkaviszony megszűnése, megszüntetése 101-102. § Munkavégzés szabályai, titoktartás)

 

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

 

 

Közszféra

 

2006. évi LVII. Törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 

1990. évi LV. törvény az országgyűlési képviselők jogállásáról

 

1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról

 

2000. évi XCVI. Törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről

 

1994. évi LXXX. törvény az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről

 

1997. évi LXVII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról


1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

 

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

 

 

Pártfinanszírozás

 

1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról

 

1997. évi C. törvény a választási eljárásról (91-93. § Választási kampány finanszírozása)

 

2003. évi XLVII. törvény a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról

 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (“pártingatlanok”)

 

 

Versenyjog

 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 

 

Ptk

 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

IV. cím: A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME
VII. fejezet, A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A személyhez fűződő jogok (75-85. §)

 

 

Egyéb

 

1994. évi XXXIV. törvény rendőrségről

 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

 

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről


218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

 

 

Nemzetközi joganyag, elfogadott egyezmények

 

2000. évi XXXVII. törvény a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott - a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló - Egyezmény kihirdetéséről

 

2002. évi XLIX. törvény az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről

 

2004. évi L. törvény az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. november 4-én kelt, Korrupcióról szóló Polgári Jogi Egyezményének kihirdetéséről


2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

A törvénynek a korrupcióval kapcsolatos XII. fejezete, Az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) kapcsolatos együttműködésről szóló paragrafusai ma is hatályosak

 

2005. évi CXV. törvény az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-án kelt egyezmény kihirdetéséről

 

2005. évi CXXXIV. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményének kihirdetéséről

 

2006. évi CI. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről

 

2011. évi XXV. törvény a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Belépés
Regisztráció
Támogatás
Cikk beküldése
Hírlevél
Blog
Média
 
 
Tasz Transparency International CEE Trust OSI