language

Felhasználási feltételek

A Szolgáltató


A K-Monitor honlapját a K-Monitor Közhasznú Egyesület (K-Monitor) működteti.

 

Adataink: K-Monitor Közhasznú Egyesület     
1077 Budapest, Rózsa utca 8 I./12.
Nyilvántartási szám: 12439 / 2007

 

A k-monitor.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.

 

A Szolgáltatás

 

A k-monitor.hu információs társadalmi szolgáltatást nyújt, ezen belül tartalomszolgáltatónak minősül.

A K-Monitor adatbázisát azért hoztunk létre, hogy könyvtárszerűen összegyűjtsük, és könnyen kereshetővé/elérhetővé tegyük az online-sajtó korrupcióról, közbeszerzésekről, közpénzfelhasználásról, illetve általában a közélet tisztaságáról, átláthatóságáról szóló írásait.

Az adatbázisban található cikkek vagy általában foglalkoznak különféle korrupcióval, közbeszerzésekkel vagy közpénz-felhasználással kapcsolatos kérdésekkel, vagy konkrét ügyeket, eseteket írnak le. Utóbbiakat egy állandó módszertan szerint összeválogatjuk, és címkézzük.

A megfelelő tájékozódás érdekében egyaránt nyilvántartjuk azokat az írásokat, amelyek a szereplőkre nézve terhelő információkat, véleményeket tartalmaznak, illetve azokat, amelyek az utóbbiakat cáfolják, vagy ezekre reflektálnak.

Ezúton is leszögezzük,hogy a K-Monitor nem minősíti a cikkekben szereplő személyeket és intézményeket. Nem akarja eldönteni senkiről, hogy korrupt-e vagy sem, és természetesen sem cégnevek, sem konkrét személyek esetében nem jelenti az adatbázisban való szereplés a korrupció automatikus vádját vagy gyanúját - csak és kizárólag annyit, hogy korrupciós, vagy annak gyanúját felvető, illetve közbeszerzési vagy közpénzek elköltésével kapcsolatos cikkekben szerepeltek.

Tevékenységünkkel leginkább azt kívánjuk elősegíteni, hogy látogatóink az ilyen ügyekkel kapcsolatban minél szélesebb körben tájékozódhassanak, és saját magukformáljanak megalapozott véleményeket.

 

Honlapunkon interaktív bejelentő felületet is működtetünk, amelynek célja, hogy látogatóink a szélesebb közönséggel is megoszthassák korrupcióval kapcsolatos tapasztalataikat, véleményüket, vagy korrupt eljárásokra hívják fel az olvasók figyelmét. A hozzánk eljutatott bejelentések tartalmáért a K-Monitor nem vállal felelőséget.

 

A honlap célja továbbá, hogy a K-Monitor tevékenységéről információt szolgáltasson, hogy a látogatók véleményüket kifejthessék a honlapon, valamint hírlevelet igényeljenek és támogassák a K-Monitort.

 

Bármely honlaplátogató véleményezheti a honlapon megjelenő tartalmat és a K-Monitor tevékenységét.

 

A szolgáltatások igénybevétele során bárki ingyenesen használhatja szolgáltatásainkat, és támogathatja szervezetünk működését.

 

A hírlevél igényléséhez és a hozzászóláshoz a felhasználó köteles megadjon egy e-mail címet. A személyes adatok kezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.

 

A szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint tartalomszolgáltatásnak minősül a közzétett a K-Monitor által írt cikkek vonatkozásában. Az adatbázis, illetve a felhasználói hozzászólások vonatkozásában pedig közvetítő szolgáltatásnak. (Elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény). A törvény értelmében közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

 

A felhasználói magatartás

 

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:


* A cikkek véleményezéséhez, a hírlevél igényléséhez, a bejelentő felület használatához az e-mail cím megadása kötelező. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében hozza meg döntését. A felhasználó a honlap használatával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
* A megadott személyes adatok, így a felhasználói név (nick), és a hozzászólás nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
* A K-Monitor ellenőrízheti a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat, de a honlapon megjelenő felhasználói tartalmak nem tükrözik a K-Monitor véleményét.
* A honlapon a felhasználók által közzétett tartalomért a K-Monitor mint közvetítőszolgáltató felel. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a K-Monitor nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a K-Monitor által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A K-Monitor nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A K-Monitor haladéktalanul eltávolítja azt a hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes.
* Minden felhasználó köteles a honlap használatára vonatkozó jogszabályokat megtartani.


A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási Feltételeket. Azokat a felhasználókat, akik megsértik a Felhasználási Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználó jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a k-monitor.hu működését technikailag veszélyeztetik a K-Monitor azonnal töröli a rendszerből.A felhasználó csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik.


Ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos (különösen szerzői jogi jogsértés esetén) igénnyel lép fel a K-Monitorral szemben, akkor a felhasználó köteles a K-Monitort az ilyen igények tekintetében mentesíteni.


A tartalom és eltávolítás


A K-Monitor a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A K-Monitor a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a törvény kötelezi a jogsértő tartalom eltávolítására.


A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a K-Monitor honlapján közzétesz, különösen ideértve a személyes adatokat, a hozzászólásokat stb.
A K-Monitor minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmat, amelyek jogellenesnek. Az eltávolítással okozott kárért a K-Monitor nem felel.


A tartalom eltávolítását alapozza meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:


* 1. A k-monitor.hu technikai rombolása.
* 2. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés.
* 3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása.
* 4. Illegális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
* 5. Olyan hozzászólások, amik sértik másnak a személyez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát.
* 6. Nickek leleplezése, harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekből nyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
* 7. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát.
* 8. Rémhír terjesztése.
* 9. Bármilyen egyéb jogellenes tartalom közzététele.


Értesítések

 

A K-Monitor a Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban történő változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor írjon e-mailt a info@k-monitor.hu-ra, illetve postai úton a székhelyre küldje azt. Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük írjon e-mailt a info@k-monitor.hu ra.


Felelősség


A K-Monitor kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a K-Monitor eszközeivel de a felhasználók hoznak létre. A K-Monitor kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért.


A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.


A K-Monitor nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó az oldalra feltöltött tartalmait.


A felhasználó köteles a K-Monitort kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.
A K-Monitor jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.


A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a K-Monitor székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.


A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása


A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.


A K-Monitor a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.


Vonatkozó jogszabályok


A k-monitor.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról vonatkozik.